hello啊.
升级经验78.5%

大家对比一下自己所在阶层,还不努力?!

只看楼主 收藏


其实里面分析得非常对了 ,大多数人终其一生努力,最多就是4-5的界别。

 • 1楼
 • 2014-03-06 14:08
 • 赞(0)

★ * ★.
.*★ *. *..*   ★
升级经验6.7%
 • 2楼
 • 2014-03-06 14:43
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
战吼:上场后将某妹当前的巨人“朋友”变成“男朋友”
升级经验76%
 • 3楼
 • 2014-03-06 15:02
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
年轻的布局师:算无遗策.天纵奇才.初出茅庐..
升级经验28%
 • 4楼
 • 2014-03-06 17:16
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
脸黑不是我的错,只怪你们太无情。
升级经验45.4%
 • 5楼
 • 2014-03-06 18:14
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
4-5……你懂的
升级经验75.5%
 • 6楼
 • 2014-03-06 19:24
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
激怒:每当受到伤害,获得萌妹纸两只。战吼:释放一个萌妹子对敌方所有男性随从造成1点伤害。
升级经验62.5%
 • 7楼
 • 2014-03-06 21:21
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 8楼
 • 2014-03-06 21:46
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 9楼
 • 2014-03-06 21:47
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 10楼
 • 2014-03-06 21:49
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 11楼
 • 2014-03-06 21:50
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 12楼
 • 2014-03-06 21:51
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 13楼
 • 2014-03-06 21:56
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 14楼
 • 2014-03-06 21:58
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 15楼
 • 2014-03-06 22:00
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 16楼
 • 2014-03-06 22:02
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 17楼
 • 2014-03-06 22:10
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 18楼
 • 2014-03-06 22:11
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 19楼
 • 2014-03-06 22:12
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 20楼
 • 2014-03-06 22:15
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验86.7%
 • 21楼
 • 2014-03-06 22:17
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...

回帖